Numer zamówienia:         IOŚ.271.1.2018
Rodzaj zamówienia:         roboty budowlane
Data ogłoszenia:               2018-01-23

 

 

G M I N A   B R U D Z E W

ul. Turkowska 29

62-720 Brudzew

Tel. (0 63) 279 70 47
FAX: (0 63) 280 20 49

www.bip.brudzew.pl
e-mail: ug@brudzew.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych, na:

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Koźminie - roboty budowlane