Numer zamówienia:         OSP.1.2019
Rodzaj zamówienia:         dostawa 
Data ogłoszenia:               2019-01-09

 

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CHRZĄBLICACH

Chrząblice 29a

62-720 Brudzew

 

www.bip.brudzew.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych, na:

 

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki

Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrząblicach