Numer zamówienia:         IOŚ.271.6.2019
Rodzaj zamówienia:         usługi  
Data ogłoszenia:               2020-01-23

 

 

G M I N A   B R U D Z E W

ul. Turkowska 29

62-720 Brudzew

Tel. (0 63) 279 70 47
FAX: (0 63) 280 20 49

www.bip.brudzew.pl
e-mail: ug@brudzew.pl

OGłOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych, na:

Świadczenie usługi oświetlenia ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. na terenie gminy Brudzew