Numer zamówienia:         OSP.271.1.2020
Rodzaj zamówienia:         dostawy
Data ogłoszenia:               2020-06-23

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Brudzewie

ul. Pl. Wolności 33

62-720 Brudzew

Tel. (0 63) 279 70 47
FAX: (0 63) 280 20 49

www.bip.brudzew.pl
e-mail: radoslaw.chamera@brudzew.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych, na:


 

Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudzewie należącej do KSRG, poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem