Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brudzew jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.

Za publikację danych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brudzew odpowiadają poszczególne referaty Urzędu oraz kierownicy i dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych.

Koordynacja i nadzór redakcyjny:

Piotr Wojalski - Informatyk UG Brudzew

Tel.: 63 279 83 26

mail: admin@brudzew.plSzczegóły dotyczące praw dostępu do informacji publicznej znajdują się m.in. w następujących aktach prawnych:


- ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 782 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2012r. poz. 526).