Obsługa organizacyjno - techniczna Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brudzewie
ul. Turkowska 29
62 - 720 Brudzew
Tel.: 63 279 83 32
Fax: 63 289 20 49
e-mail:
gops@brudzew.pl

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz założenia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Podstawowym zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:
1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
2)
podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
3)
inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
4)
rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 Zob. GKRPA w Brudzewie