1)      W sprawach Urzędu Stanu Cywilnego:

1.       Przyjmowanie w formie uroczystej oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński  w sali ślubów oraz poza salą ślubów;

2.       Sporządzanie aktów stanu cywilnego;

3.       Wykonywanie czynności materialno-technicznych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, transkrypcje zagranicznych aktów stanu cywilnego, uzupełnia, sprostowanie aktów stanu cywilnego;

4.       Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych, wielojęzycznych);

5.       Wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk;

6.       Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego poprzez aplikację „Źródło”;

7.       Wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, stwierdzające, że obywatel polski lub zamieszkały na terytorium RP cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa, zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą, o zamieszczonych  lub niezamieszczonych w Rejestrze Stany Cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, o stanie cywilnym;

8.       Przyjmowanie oświadczeń, o których mowa w art. 88 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy:

9.       Wydawanie zezwoleń o skróceniu miesięcznego terminu wyczekiwania na zawarcie małżeństwa;

10.   Sporządzanie wniosków o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie;

 

2)      W sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych:

1.       Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących:

a)      zameldowania na pobyt stały obywatela polskiego;

b)      zameldowania na pobyt czasowy obywatela polskiego;

c)       wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego obywatela polskiego;

d)      zameldowanie na pobyt stały cudzoziemca;

e)      zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemca;

f)        wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego cudzoziemca;

g)      odmowie wydania dowodu osobistego;

h)      stwierdzenia nieważności dowodu osobistego;

2.       Wydawanie zaświadczeń, a także pism wynikających z ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;

3.       Prowadzenie rejestru PESEL, rejestru Mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców;

4.       Wykonywanie czynności związanych z zameldowaniem, wymeldowaniem, zgłoszeniem wyjazdu na pobyt: czasowy, stały oraz zgłoszeniem powrotu z pobytu czasowego w Rejestrze PESEL poprzez Aplikację „Źródło”;

5.       Nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL z urzędu i na wniosek;

6.       Usuwanie niezgodności, aktualizacja, weryfikacja danych w Rejestrze Mieszkańców, Rejestrze Zamieszkania Cudzoziemców oraz Rejestrze PESEL, poprzez Aplikację „Źródło”;

7.       Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego;

8.       Wydawanie dowodów osobistych;

9.       Unieważnianie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych poprzez aplikację „Źródło”;

10.   Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych;

11.   Prowadzenie i aktualizacja spisów osób uprawnionych do głosowania;

 

 

3)      Udostępnianie informacji publicznej  w zakresie danych znajdujących się na stanowisku;

4)      Przyjmowanie klientów w sprawach skarg, wniosków i petycji;

5)      Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji odpowiednio do merytorycznego zakresu swojego działania;