Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego - kliknij

Stosownie do zapisu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są:

1)      Konstytucja;

2)      Ustawy;

3)      ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego.

 

Warunkiem wejścia w życie aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie. Akty prawa miejscowego stanowione przez Radę Gminy Brudzew oraz Wójta Gminy Brudzew publikowane są w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:

1)      wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych;

2)      organizacji urzędów i instytucji gminnych;

3)      zasad zarządu mieniem gminy;

4)      zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

 

W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

 

Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały. W przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać wójt, w formie zarządzenia.