obrazek

Pan Cezary Wiktor Krasowski

pokój nr. 33 (I piętro, Sekretariat Urzędu Gminy)
Tel.: 63 279 83 47
Fax: 63 289 20 49
e-mail: wojt@brudzew.pl

W sprawch skarg i wniosków Wójt Gminy Brudzew przyjmuje w siedzibie Urzędu Gminy Brudzew (I pietro, pokój nr 33) w dniach:

- poniedziałki w godzinach od 7:30 do 16:30;

- od wtorku do piątku w godzianch od 7:30 do 15:30 


Wójt, stosownie do treści ustawy o samorządzie gminnym to organ wykonawczy gminy.                  

Do podstawowych obowiązków wójta jako organu wykonawczego należy podejmowanie działań i czynności prawnych oraz techniczno - organizacyjnych.

Wójt jest również organem administracji publicznej właściwym do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu tej administracji, kierownikiem urzędu gminy, a tym samym przełożonym służbowym zatrudnionych tam pracowników samorządowych oraz zwierzchnikiem służbowym kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, ustawowym reprezentantem gminy, w tym także w zgromadzeniach związków komunalnych, terenowym organem obrony cywilnej , podmiotem odpowiedzialnym za sprawy ochrony przed powodziami i skutkami klęsk żywiołowych oraz kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Stanowisko wójta jest kadencyjne. Okres jego pełnienia (jeżeli nie nastąpi wcześniejsze wygaśnięcie mandatu) trwa 4 lata.

Objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania o następującej treści: "Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy." Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg.”.

Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do podstawowych zadań wójta należy w szczególności:

1)      przygotowywanie projektów uchwał rady gminy;

2)      opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

3)      określanie sposobu wykonywania uchwał;

4)      gospodarowanie mieniem komunalnym;

5)      wykonywanie budżetu;

6)      zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

 

W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.