Statut gminy zawiera normy prawa ustrojowego, stanowiące z Konstytucją i ustawami system ustrojowy prawa samorządu.


Do materii statutowej należą zwłaszcza:

1)      zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych gminy;

2)      zasady i tryb działania komisji rewizyjnej;

3)      organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy organów gminy;

4)      zasady udziału przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej w pracach rady gminy;

5)      zakres zarządzania mieniem komunalnym i korzystania z niego oraz rozporządzania dochodami z tego źródła przez jednostki pomocnicze gminy oraz tzw. jednostki niższego rzędu, jak również zakres czynności dokonywanych przez jednostki pomocnicze gminy oraz jednostki niższego rzędu w zakresie przysługującego im mienia;

6)      uprawnienia jednostek pomocniczych do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy;

7)      inne sprawy nieuregulowane w ustawach, w granicach swobody gminy w kształtowaniu treści statutu.