Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Brudzew

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
    Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności. (1)
    Dane kontaktowe koordynatorów do spraw dostępności (1)
    Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (2)

Platforma komunikacyjna
    Platforma komunikacyjna (1)

Komunikaty i ogłoszenia
    Ogłoszenia, kurendy, informacje (26)
        Archiwum (24)
    Obwieszczenia (10)
    Rewitalizacja (4)
    Konkursy i przetargi (0)
        Nieruchomości, lokale (3)
        Sport / Pomoc społeczna (1)
    Praca (1)
    Decyzje środowiskowe (0)
        Zawiadomienie o wydanych decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach (36)
        Postępowanie dot. wydania decyzji środowiskowych dla poszczególnych inwestycji z udziałem powyżej 10 stron (0)
            2022 (0)
                Prowadzenie instalacji do przetwarzania gruzu budowlanego (3)
                Rozbudowa istniejącej fermy drobiu, zlokalizowanej w miejcowości Smolina, gmina Brudzew, na terenie działki ewidencyjnej nr 8/10 (3)
                Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Janiszew (2)
                Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki ewidencyjnej numer 22/1 obręb Janiszew o mocy 1,65 MW (3)
            2021 (0)
                Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych, obiekt Instalacja Fotowoltaiczna Kuźnica o mocy przyłączeniowej do 1 MW (3)
                Pływająca farma fotowoltaiczna na zbiorniku wodnym Janiszew (6)
                Budowa farmy fotowoltaicznej Janiszew 1 (3)
                Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dzialce nr 26/2 w miejscowości Cichów, gmina Brudzew (2)
                Budowa farmy fotowoltaicznej Cichów I o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dzialkach o nr ewid. 234,235,236,237 oraz 241 w obrębie Cichów, gmina Brudzew (4)
                Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 181/4, 181/5, 181/6 w miejscowości Tarnowa, gmina Brudzew (3)
                Budowa elektrowni fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 235 w miejscowości Krwony, gmina Brudzew (3)
                Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 35MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 8/10 w obrębie Brudzyń 0006 (3)
            2020 (0)
                Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych, obiekt Elektrownia Fotowoltaiczna Bratuszyn o mocy przyłączeniowej do 1 MW (4)
                Budowa budynku inwentarskiego do chowu tuczników o obsadzie 226,52 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (7)
                Kontynuacja odkrywkowej eksploatacji złoża piasków i żwirów w obrębie złoża kruszywa naturalnego Izabelin nr 1 (4)
                Przebudowa stacji paliw obejmująca przebudowę pawilonu, budowę instalacji zbiornikowych na paliwa płynne, gaz LPG wraz z budową infrastruktury towarzyszącej (8)
                Budowa farmy fotowoltaicznej PV Janiszew o mocy do 1MW realizowanej na działce o nr ew..:99/1 obręb Janiszew (gm. Brudzew, woj. wielkopolskie) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym z przyłączem (3)
                Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3400P Koło-Brudzew-Brudzyń w msc. Cichów (5)
                Kontynuacja eksploatacji złoża piasków i żwirów "Wincentów III" (4)
                Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno-Chrząblice (3)
                Transformacja energetyczna Wielkopolski wschodniej- Budowa farmy fotowoltaicznej Brudzyń 1 (3)
                Transformacja energetyczna Wielkopolski wschodniej- Budowa farmy fotowoltaicznej Brudzyń 2 (4)
        Postępowanie dot. wydania decyzji środowiskowych dla poszczególnych inwestycji z udziałem powyżej 20 stron (0)
            2019 (0)
                Przebudowa odcinka linii 220kV Adamów-Zgierz kolidujacej z Odkrywką Adamów polegająca na budowie odcinka linii po nowej trasie i demontażu odcinka istniejącego (7)
            2018 (0)
                Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Kolnica, gmina Brudzew" (1)
                Budowa drogi gminnej nr 642538P w miejscowości Bierzmo (1)
            2016 (0)
                Farma Wiatrowa Koźmin (5)
            2015 (0)
                Rekultywacja w kierunku wodnym wyrobiska poeksploatacyjnego węgla brunatnego w odkrywce "Koźmin"- pole centralne, poprzez zagosp (23)
                Budowa drogi gminnej Krwony-Janiszew (5)
                Zespół Elektrowni Wiatrowych Turek Pilot wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (4)
            2013 (0)
                Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P Koło- Brudzew- Brudzyń (8)
                Zespół Elektrowni Wiatrowych Turek Pilot wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (9)
                Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 3400P Koło - Brudzew - Brudzyń (2)
            2012 (0)
                Budowa dwóch elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 1600kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 92 w msc. Marule (5)
                Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w obszarze "Poddębice" (49)
                Budowa elektrowni wiatrowej składającej się z dwóch turbin o łącznej mocy 2 MW w msc. Krwony (1)
                Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 1MW na dz. o nr ewid. 7 obręb Marulew (1)
                Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pn. Kontynuacja eksploatacji węgla brunatnego złoża "Koźmin" (14)
                Modernizacja wału lewobrzeżnego rzeki Warty na Polderze Janów-Radyczyny (22)
            2011 (0)
                Budowa rowu odwadniaj. wzdłuż drogi serwis. po połud. stronie autostrady A2 pomiędzy rzekami Teleszyną Dolną a Janówką (4)
                Budowa kotłowni węglowej na terenie Fermy Drobiu w msc. Smolina (4)
                Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Turkowskiej w msc. Brudzew oraz w msc. Kolnica (4)
                Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Piaski w msc. Brudzew (4)
            2010 (0)
                Budowa drogi gminnej na odcinku Janiszew-Krwony (4)
                Budowa drogi gminnej Wincentów - Galew (4)
                Budowa drogi gminnej nr 642523P Dąbrowa - Kwiatków (4)
            2009 (0)
                Budowa zbiornika wodnego małej retencji na terenie Odkrywki Koźmin (20)
                Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno-Chrząblice, na długości 2,014km" (5)
                Budowa elektrowni wiatrowej w miejscowości Olimpia (1)
                Odbudowa dwóch kurników dla brojlerów (2)
                Przebudowa drogi gminnej nr 642530P przebiegajacej przez msc. Cichów, Głowy, Koźmin o dł. ok 4,5 km (6)
            2008 (0)
                Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Brudzewie na ul. Kard. S. Wyszyńskiego i na ul. Słonecznej (6)
                Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa (5)
            2007 (0)
                Kontynuacja eksploatacji węgla brunatnego złoża Koźmin (6)
            Zmiana lasu na użytek rolny (30)
        Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej (1)
        Postępowanie dot. wydania decyzji środowiskowej z udziałem społeczeństwa (0)
            "Pływająca farma fotowoltaiczna na zbiorniku wodnym Janiszew" (1)
            Odtworzenie ciągłości morfologicznej koryta rzeki Teleszyny w obrębie geod. Kwiatków (3)
            Projekt Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych i odcinka autostrady A2 (1)
            Adaptacja istniejących nieruchomości i placów oraz budowie nowych budynków dla stacji demontażu pojazdów (7)
            Punkt przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Cichów na działce o nr ewid. 410/1, gmina Brudzew (6)
                Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko (2)
                Hałas (2)
                Inwentaryzacja przyrodnicza (1)
                Powietrze (2)
    Gospodarka odpadami (0)
        Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1)
            Archiwum (4)
        Wzór deklaracji o wysokości opłaty (1)
            Archiwum (2)
        Nr konta, na który należy uiścić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1)
        Harmonogram odbioru odpadów/ Segregacja (9)
        Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (3)
        Zasady segregacji odpadów na terenie Gminy Brudzew (1)
        Postępowanie z odpadami w czasie pandemii COVID-19 (1)
        Uchwały dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (1)
        Adresy punktów zbierania odpadów rolniczych (1)
        Analizy stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Brudzew (8)
        Informacja o osiągniętych poziomach odzysku (1)
        Główne obowiązki właścicieli nieruchomości (1)
        Wykaz przedsiębiorców odbierających odpady komunalne (1)
        Ewidencja zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (1)
        Wnioski dla Przedsiębiorców o wydanie zezwoleń (4)
        Informacje/ Ogłoszenia (0)
        Akcje zbiórki odpadów (0)
        Podmiot odbierający odpady komunalne (1)
        Miejsce zagospodarowania odpadów (1)
        Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (1)
        Archiwum (18)
    Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (1)
    AZBEST (2)
        Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w dniach od 18 maja do 7 czerwca 2015r. (0)
    Raport o stanie Gminy Brudzew (0)
        2021 (1)
        2020 (1)
        2019 (1)
    FOTOWOLTAIKA (6)
    Zagospodarowanie przestrzenne (0)
        Plany miejscowe (4)
        Decyzje o warunkach zabudowy (4)
            Budowa budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą działka 211, obręb Brudzew (1)
            Budowa drogi wewnętrznej w msc. Cichów działki 857 i 191/4 (2)
            Budowa drogi wewnętrznej w msc. Cichów działki nr 242 i 191/4 (2)
        Decyzje celu publicznego (0)
            2022 (0)
                Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolskiej w msc. Brudzew, gm. Brudzew (1)
                Budowa linii kablowej średniego napięcia 15kV i stacji transformatorowej 15/0,4kV (działka 99/4) (2)
                Budowa linii kablowej średniego napięcia 15kV i stacji transformatorowej 15/0,4kV (działki 371/5,370/16,371/10) (2)
                Budowa drogi gminnej publicznej w msc. Janiszew, gm. Brudzew (2)
            2021 (0)
                Odtworzenie ciągłości morfologicznej koryta rzeki Teleszyny (2)
                Budowa linii kablowej 0,4kV oświetlenia ulicznego w msc. Brudzyń (2)
                Budowa linii kablowej 0,4kV oświetlenia ulicznego w msc. Podłużyce (2)
                Budowa linii kablowej 0,4kV oświetlenia ulicznego w msc. Koźmin (2)
                Odbudowa- rewitalizacja budynku- dworku w zespole dworsko-folwarcznym (2)
                Odtworzenie ciągłości morfologicznej koryta rzeki Teleszyny (doprowadzalnik, odprowadzalnik) (2)
                Odtworzenie ciągłości morfologicznej koryta rzeki Teleszyny (1)
                Budowa linii Kablowej 0,4kV oświetlenia ulicznego w msc. Janiszew, Kuźnica Janiszewska, Krwony, gm. Brudzew (2)
                Budowa linii Kablowej 0,4kV oświetlenia ulicznego w msc. Janiszew, gm. Brudzew (2)
                Budowa linii kablowej 0,4kV oświetlenia ulicznego w msc. Janów, gm. Brudzew (2)
                Budowa sieci wodociągowej w msc. Brudzyń (2)
                Budowa sieci wodociągowej w msc. Brudzew (2)
                Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Cichów (2)
                Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Tarnowa (2)
                Remont elewacji frontowej budynku Szkoły Podstawowej w Brudzewie polegający na cześciowym zamurowaniu otworów okiennych i rozbiórce istniejącego komina (1)
            2020 (0)
                Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3400P Koło-Brudzew-Brudzyń w msc. Cichów (2)
                Rekultywacja w kierunku wodnym wyrobiska poeksploatacyjnego węgla brunatnego w odkrywce "Koźmin"- Pole Centralne, poprzez zagospodarowanie czaszy zbiornika Głowy wraz z wykonaniem urządzeń do prowadzenia gospodarki wodnej na zbiorniku (2)
                Przebudowa linii napowietrznej SN na napięcie 15kV w msc. Bierzmo na odcinku stanowiska słupowego nr 26 odgałęzienia od linii magistralnej SN Koło Ruchenna-Turek SN7-07001/24 do granicy działki nr 41 z działką nr 43 (2)
                Przebudowa istniejącej linii WN 110kV polegającej na wymianie i przesunięciu stanowisk słupowych i wymianie przewodów i osprzętu na nowe w obrębach geod. Janiszew, Krwony, Kuźnica Janiszewska i Kozubów (4)
        Wniosek o decyzję o warunkach zabudowy lub decyzje celu publicznego (1)
    Działalność gospodarcza (1)
    Wycinka drzew (2)
    Audyt wewnętrzny (1)
    Kwoty dotacji i statystyczna liczba uczniów (1)

Ochrona danych osobowych
    Ochrona danych osobowych nowe (1)
        Polityka Prywatności (1)
        Polityka Cookies (1)

Zamówienia publiczne
    Platforma zakupowa Gminy Brudzew (1)
    Aktualne ogłoszenia (32)
    Archiwalne (0)
        2016 (3)
        2015 (1)
        2014 (9)
        2013 (14)
        2012 (18)

Rada Gminy
    Transmisje Sesji (2)
    Wyniki głosowania (1)
    Biuro Rady Gminy (1)
    Radni Gminy Brudzew (0)
        Kadencja 2018-2023 (15)
        Kadencja 2014-2018 (15)
        Kadencja 2010-2014 (15)
    Interpelacje i zapytania Radnych Gminy Brudzew (0)
        2021 rok (2)
            Zapytania Radnych (2)
            Interpelacje Radnych (1)
        2020r. (0)
            Interpelacje Radnych (2)
            Zapytania Radnych (6)
        2019 rok (9)
    Komisje (0)
        Komisje Kadencja 2018-2023 (0)
            Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Gminy Brudzew (1)
            Komisja Oświaty i Spraw Społecznych (1)
            Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej Rady Gminy Brudzew (1)
            Komisja Rewizyjna Rady Gminy Brudzew (1)
            Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Brudzew (1)
        Komisje Kadencji 2014-2018 ważne! (0)
            Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego (1)
            Komisja Oświaty i Spraw Społecznych (1)
            Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej (1)
            Komisja Rewizyjna (1)
        Komisje Kadencji 2010-2014 (0)
            Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego (1)
            Komisja Oświaty i Spraw Społecznych (1)
            Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej (1)
            Komisja Rewizyjna (1)
        Komisje Kadencji 2006-2010 (0)
            Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego (1)
            Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych (1)
            Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej (1)
            Komisja Rewizyjna (1)
    Informacje o Sesjach (0)
        Kadencja 2018-2023 (0)
            2022 (4)
            2021 (11)
            2020 (11)
            2019 (16)
            2018 (3)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            2018 (10)
            2017 (14)
            2016 (13)
            2015 (10)
            2014 (3)
        Kadencja 2010-2014 (0)
            2014 (9)
            2013 (10)
            2012 (11)
            2011 (11)
            2010 (3)
        Kadencja 2006-2010 (0)
            2010 (6)
            2009 (11)
            2008 (11)
            2007 (10)
            2006 (4)
    Protokoły z Sesji (0)
        Kadencja 2018-2023 (0)
            2019 (8)
            2018 (4)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            2018 (12)
            2017 (13)
            2016 (14)
            2015 (14)
            2014 (1)
        Kadencja 2010-2014 (0)
            2014 (12)
            2013 (13)
            2012 (12)
            2011 (11)
            2010 (3)
        Kadencja 2006-2010 (0)
            2010 (12)
            2009 (11)
            2008 (11)
            2007 (10)
            2006 (4)
    Oświadczenia, deklaracje, apele i postanowienia proceduralne Rady Gminy (2)
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Brudzew kadencji 2018-2023 (0)
            Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Brudzew za 2020 rok. (15)
            Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy za 2019 rok (15)
            Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Brudzew za 2018 rok (15)
            Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Brudzew na rozpoczęcie kadencji (15)
        Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Brudzew - kadencja 2014-2018 (0)
            Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Brudzew na zakończenie kadencji (14)
            Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Brudzew za 2017 rok (15)
            Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Brudzew za 2016 rok (15)
            Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Brudzew za 2015r. (15)
            Oświadczenia majatkowe Radnych za 2014r. (15)
            Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Brudzew na rozpoczęcie kadencji (15)

Wójt
    Wójt (1)
    Zastępca Wójta (1)

Urząd Gminy
    Sekretarz Gminy (1)
    Skarbnik Gminy (1)
    Regulamin organizacyjny (1)
    Kodeks Etyki (1)
    Regulamin wynagradzania (1)
    Regulamin pracy (1)
    Pracownicy urzędu (0)
        Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji (RPI) (5)
            Gminna Hala Sportowa (3)
        Referat Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej (RSG) (3)
        Referat Finansów (FN) (5)
        Referat Organizacyjny (OR) (11)
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Obowiązek informacyjny (1)
        Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Brudzew (0)
            Oswiadczenia za 2020 r. (0)
                Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenia majątkowe kierowników referatów Urzędu Gminy Brudzew (6)
            Oświadczenia za 2019r. (0)
                Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenia majątkowe kierowników referatów Urzędu Gminy Brudzew (3)
            Oświadczenia za 2018r. (0)
                Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenia majątkowe kierowników referatów Urzędu Gminy Brudzew (3)
            Oświadczenia za 2017r. (0)
                Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Brudzew (2)
                Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenia majątkowe kierowników referatów Urzędu Gminy Brudzew (3)
            Oświadczenia za 2016 r. (0)
                Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenia majątkowe kierowników referatów Urzędu Gminy Brudzew (3)
        Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych (0)
            Oświadczenia za 2020 r. (12)
            Oświadczenia za 2019r. (9)
            Oświadczenia za 2018r. (9)
            Oświadczenia za 2017r. (10)
            Oświadczenia za 2016 r. (9)
        Oświadczenia majątkowe pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta (0)
            Oświadczenia za 2020 r. (3)
            Oświadczenia za 2019r. (3)
            Oświadczenia za 2018r. (3)
            Oświadczenia za 2017r. (2)
            Oświadczenia za 2016 r. (3)

Urząd Stanu Cywilnego
    Kierownik USC (1)
    Z-ca Kierownika USC (1)
    Lista procedur (1)
    Dane teleadresowe (1)

Wybory i Referenda
    Wybory Ławników na kadencję 2020-2023 (5)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 (10)
    Wybory Samorządowe 2018 (37)
    Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (15)
    Referendum ogólnokrajowe (19)
    Wybory do izb rolniczych (5)

Prawo lokalne
    Akty Prawa Miejscowego (1)
    Statut Gminy Brudzew (1)
    Uchwały Rady Gminy (0)
        2022 (35)
        2021 (104)
        2020 (86)
        2019 (107)
        2018 (0)
            Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (26)
            Uchwały Rady Gminy VII kadencji (74)
        2017 (96)
        2016 (86)
        2015 (81)
        2014 (0)
            Uchwały Rady Gminy VII kadencji (18)
            Uchwały Rady Gminy VI kadencji (60)
        2013 (73)
        2012 (65)
        2011 (62)
        2010 (0)
            Uchwały Rady Gminy VI kadencji (22)
            Uchwały Rady Gminy V kadencji (80)
        2009 (56)
        2008 (68)
        2007 (75)
        2006 (0)
            Uchwały Rady Gminy V kadencji (22)
            Uchwały Rady Gminy IV Kadencji (50)
        2005 (60)
        2004 (63)
        2003 (51)
    Zarządzenia Wójta (0)
        2022 (18)
        2021 (69)
        2020 (58)
        2019 (59)
        2018 (58)
        2017 (70)
        2016 (81)
        2015 (91)
        2014 (73)
        2013 (55)
        2012 (53)
        2011 (73)
        2010 (68)
        2009 (70)
        2008 (61)
        2007 (89)
        2006 (38)
        2005 (31)
    Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (20)

Budżet i majątek gminy
    Budżet Gminy (21)
        Sprawozdania dotyczące wykonania budżetu Gminy (0)
            Sprawozdania Gminy (3)
            Sprawozdania Urzędu Gminy (3)
            Sprawozdania jednostek organizacyjnych (0)
                Sprawozdania Biblioteki Publicznej (4)
                Sprawozdania Zakładu Gospodarki Komunalnej (3)
                Sprawozdania Gminnego Ośrodka Kultury (3)
                Sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (4)
                Sprawozdania Gminnego Centrum Usług Wspólnych (4)
                Sprawozdania Szkoły Podstawowej im. Wojciecha z Brudzewa w Brudzewie (4)
                Sprawozdania Szkoły Podstawowej w Koźminie (4)
                Sprawozdania Szkoły Podstawowej w Galewie (4)
                Sprawozdania Przedszkola Gminnego (4)
    Plany finansowe jednostek organizacyjnych (0)
        Szkoła Podstawowa im. Wojciecha z Brudzewa w Brudzewie (0)
            Plany Finansowe- bieżący rok (1)
            Plany Finansowe- poprzednie lata (20)
        Szkoła Podstawowa w Koźminie (0)
            Plany Finansowe- bieżący rok (1)
            Plany Finansowe- poprzednie lata (18)
        Szkoła Podstawowa w Galewie (0)
            Plany Finansowe- bieżący rok (1)
            Plany Finansowe- poprzednie lata (18)
        Gminne Przedszkole w Brudzewie (0)
            Plany Finansowe- bieżący rok (1)
            Plany Finansowe- poprzednie lata (11)
        Zakład Gospodarki Komunalnej (1)
        Gminny Ośrodek Kultury (1)
    Opłaty i podatki lokalne (17)
        NOWE FORMULARZE PODATKOWE (1)
    Pomoc publiczna i ulgi (12)

Dzienniki Urzędowe
    Dzienniki Ustaw (1)
    Monitory Polskie (1)
    Dzienniki Urzędowe UE (1)

Gminne Jednostki Organizacyjne
    Biblioteka Publiczna Gminy Brudzew (1)
        Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (2)
    Gminny Ośrodek Kultury (1)
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (1)
        Plany Finansowe (0)
            2022 (1)
            2021 (1)
            2019 (1)
            2018 (2)
    Gminne Centrum Usług Wspólnych (2)
        Plany Finansowe (17)
        Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (1)
        Plany zamówień publicznych (2)
    Szkoły i Przedszkola (4)
    Zakład Gospodarki Komunalnej (1)
        Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (1)
        Informacje (2)
        Taryfy (2)

Gminne Jednostki Pomocnicze
    Sołtysi i Rady Sołeckie (0)
        Kadencja 2018-2023 (0)
            Sołectwo Bogdałów (1)
            Sołectwo Bratuszyn (1)
            Sołectwo Brudzew (1)
            Sołectwo Brudzyń (1)
            Sołectwo Cichów (1)
            Sołectwo Chrząblice (1)
            Sołectwo Dąbrowa (1)
            Sołectwo Galew (1)
            Sołectwo Głowy (1)
            Sołectwo Izabelin (1)
            Sołectwo Janiszew (1)
            Sołectwo Janów (1)
            Sołectwo Kolnica (1)
            Sołectwo Kozubów (1)
            Sołectwo Koźmin (1)
            Sołectwo Krwony (1)
            Sołectwo Kuźnica Janiszewska (1)
            Sołectwo Kwiatków (1)
            Sołectwo Marulew (1)
            Sołectwo Olimpia (1)
            Sołectwo Podłużyce (1)
            Sołectwo Tarnowa (1)
            Sołectwo Wincentów (1)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            Sołectwo Bogdałów (1)
            Sołectwo Bratuszyn (1)
            Sołectwo Brudzew (1)
            Sołectwo Brudzyń (1)
            Sołectwo Cichów (1)
            Sołectwo Chrząblice (1)
            Sołectwo Dąbrowa (1)
            Sołectwo Galew (1)
            Sołectwo Głowy (1)
            Sołectwo Izabelin (1)
            Sołectwo Janiszew (1)
            Sołectwo Janów (1)
            Sołectwo Kolnica (1)
            Sołectwo Kozubów (1)
            Sołectwo Koźmin (1)
            Sołectwo Krwony (1)
            Sołectwo Kuźnica Janiszewska (1)
            Sołectwo Kwiatków (1)
            Sołectwo Marulew (1)
            Sołectwo Olimpia (1)
            Sołectwo Podłużyce (1)
            Sołectwo Tarnowa (1)
            Sołectwo Wincentów (1)
        Kadencja 2010-2014 (0)
            Sołectwo Bogdałów (1)
            Sołectwo Bratuszyn (1)
            Sołectwo Brudzew (1)
            Sołectwo Brudzyń (1)
            Sołectwo Cichów (1)
            Sołectwo Chrząblice (1)
            Sołectwo Dąbrowa (1)
            Sołectwo Galew (1)
            Sołectwo Głowy (1)
            Sołectwo Izabelin (1)
            Sołectwo Janiszew (1)
            Sołectwo Janów (1)
            Sołectwo Kolnica (1)
            Sołectwo Kozubów (1)
            Sołectwo Koźmin (1)
            Sołectwo Krwony (1)
            Sołectwo Kuźnica Janiszewska (1)
            Sołectwo Kwiatków (1)
            Sołectwo Marulew (1)
            Sołectwo Olimpia (1)
            Sołectwo Podłużyce (1)
            Sołectwo Tarnowa (1)
            Sołectwo Wincentów (1)
        Kadencja 2006-2010 (0)
            Sołectwo Bogdałów (1)
            Sołectwo Bratuszyn (1)
            Sołectwo Brudzew (1)
            Sołectwo Brudzyń (1)
            Sołectwo Cichów (1)
            Sołectwo Chrząblice (1)
            Sołectwo Dąbrowa (1)
            Sołectwo Galew (1)
            Sołectwo Głowy (1)
            Sołectwo Izabelin (1)
            Sołectwo Janiszew (1)
            Sołectwo Janów (1)
            Sołectwo Kolnica (1)
            Sołectwo Kozubów (1)
            Sołectwo Koźmin (1)
            Sołectwo Krwony (1)
            Sołectwo Kuźnica Janiszewska (1)
            Sołectwo Kwiatków (1)
            Sołectwo Marulew (1)
            Sołectwo Olimpia (1)
            Sołectwo Podłużyce (1)
            Sołectwo Tarnowa (1)
            Sołectwo Wincentów (1)
        Mapa sołectw (1)
    GKRPA w Brudzewie (1)
    Zespół Interdyscyplinarny (1)

Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Brudzew
    Oddział Gminny Związku OSP RP w Brudzewie (1)
    Jednostki OSP Gminy Brudzew (11)

Publicznie dostępny wykaz danych
    Baza OOŚ (1)

Biblioteka dokumentów
    Dane statystyczne (1)
    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych (1)
    Kultura (2)
    Ochrona Środowiska (7)
        Uchwały (6)
    Organizacje pozarządowe (10)
    Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brudzew (1)
    Plany Odnowy Miejscowości (8)
    Raport o Stanie Gminy Brudzew 2002-2006 (1)
    Sport (1)
    Sprawy Społeczne (6)
    Strategia Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Gminy Brudzew 2003-2013 (1)
    Spis telefonów (1)
    Strategia Promocji Gminy Brudzew (1)

Informacje
    Informacja ogólna o BIP (1)
    Redakcja (1)
    Linki (1)

Petycje
    Złożone petycje (0)
        2022 (2)
        2021 (3)
        2020 (7)
        2019 (0)
            Petycja z dnia 24 lipca 2019 r. (2)
            Petycja z dnia 29 marca 2019r. (2)
        2018 (0)
            Petycja z dnia 20 września 2018r. (1)
            Petycja z dnia 4 maja 2018r. (2)
            Petycja z dnia 13 marca 2018r. (2)
        2017 (0)
            Petycja z dnia 30 listopada 2017 roku (2)
            Petycja z dnia 4 września 2017 roku (2)
            Petycja z dnia 19 maja 2017 roku (2)
        2016 (8)
        2015 (1)
    Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach (5)

Działalność lobbingowa
    Informacja o działalności lobbingowej nowe (2)

Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Gminy Brudzew
    2021 (3)
    2020 (5)
    2019 (4)
    2018 (8)
    2017 (4)
    2016 (8)

Rejestr umów
    Rejestr umów (1)

Nieodpłatna pomoc prawna
    Nieodpłatna pomoc prawna (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij